Sunday, September 27, 2020

The Journey Of Flower – 花千骨 (Cantonese) | 50 Episodes

The Journey of Flower (Hua Qian Gu) is a love story about Bai Zi Hua (Wallace Huo Jian Hua) and Hua Qian Gu (Zanilia Zhao Li Ying). This drama is based on the novel "Romance of the Immortal Hero with Hua Qian Gu" (Xian Xia Qi Yuan Xhi Hua Qian Gu), written by Fresh Guo Guo (Fresh). Filming started in May 6, 2014 in Guangxi and China Heng Dian World Studios . The editing was done in September of 2014. The screenwriters are Fresh Guo Guo (Fresh 果果) and Rao Jun The directors are Lin Yu Fen , Danny Ko Lam-Pau, and Liang Sheng Quan.
Loading...